Sulasolin Keski-Suomen piiri ry:n säännöt (hyväksytty PRH:ssa 28.1.2021 ja piirin vuosikokouksessa 12.3.21)

 

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

§ 1

Yhdistyksen nimi on Sulasolin Keski-Suomen piiri r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri ja Suomen Laulajain ja Soittajain Liitosta nimeä Sulasol.

 

JÄRJESTÖLLINEN ASEMA JA TOIMINTA-ALUE

§ 2

Piiri liittyy itsenäisenä elimenä Sulasolin järjestörakenteeseen avustaen Sulasolia sen tarkoitusperien toteuttamisessa. Piiri toimii Keski-Suomen maakunnan alueella.

 

TARKOITUS JA TOIMINTA

§ 3

Piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

 • avustaa ja tukee jäseniään kaikissa niiden toimintaan liittyvissä asioissa

 • tekee alueellista musiikkikasvatus-, neuvonta-, valmennus- ja opetustyötä

 • kehittää yhteistoimintaa valtakunnallisten liittojen, muiden piirien ja toisten samalla alueella toimivien musiikkijärjestöjen kanssa

 • avustaa Sulasolia alueelliseen hallintoon liittyvissä tehtävissä

 • osallistuu niiden valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, jotka Sulasol tai erikoisliitot järjestävät piirin alueella

 • on yhteydessä viranomaisiin, tekee esityksiä, antaa ja välittää lausuntoja.

Yhdistyksen jäsen ei saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

§ 4

Toimintansa tukemiseksi piiri hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • järjestää tapahtumia, keräyksiä ja arpajaisia

 • hankkii varoja kustannus- ja julkaisutoiminnalla

 • voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita

 • perustaa rahastoja

 • välittää jäsentuotteita ja ansiomerkkejä


JÄSENET

§ 5

Piirin varsinaisiksi jäseniksi piirihallitus voi hyväksyä sen alueella toimivat Sulasolin jäsenyhdistykset. Piirin oppilaitosjäseneksi voidaan hyväksyä piirin toiminta-alueella toimiva Sulasol ry:n oppilaitosjäsen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

§ 6

Piirin kannattajajäseneksi voi liittyä piirihallituksen hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kokouksissa kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

§ 7

Piirin kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi piirikokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut piirin puheenjohtajana.

Piirin kunniajäseneksi voi piirihallituksen kokous kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi.

Päätösten on oltava yksimielisiä.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on piirin kokouksissa äänioikeus.

§ 8

Jäsen voi erota piiristä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta piirikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Piirihallitus voi erottaa piiristä jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin piirin tarkoitusperiä tai jättää piirin sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus vedota piirin kokoukseen ilmoittamalla tästä kirjallisesti piirihallitukselle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut tiedoksi.


MAKSUT JA VELVOITTEET

§ 9

Varsinainen jäsen suorittaa piirille henkilöjäsenmääräänsä perustuvan jäsenmaksun, jonka suuruuden piirin syyskokous vuosittain määrää. Oppilaitosjäsenen on maksettava vuosikokouksen määräämä henkilöjäsenmäärään perustuva vuotuinen oppilaitosjäsenmaksu.

§ 10

Kannattajajäsen suorittaa piirille piirihallituksen vuosittain määräämän kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

§ 11

Piiri lähettää Sulasolin toimistolle keskusrekisteriä varten tammikuun loppuun mennessä:

 • yhteenvedon jäsenmäärästään edellisen vuoden päättyessä

 • yhteenvedon piirin toiminnasta edellisen vuoden aikana

 • tiedot piirin virallisista toimihenkilöistä osoitteineen sekä

 • muut Sulasolin pyytämät tiedot.


TOIMIELIMET

§ 12

Piirin toimielimet ovat piirikokous ja piirihallitus. Piirihallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Piirihallitus voi asettaa tarvittaessa avukseen työryhmiä eri tehtäviin.

 

PIIRIKOKOUS

§ 13

Piiri kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen, joka järjestetään helmi-maaliskuussa.

Vuosikokouksessa

 • esitetään kertomus edellisen vuoden toiminnasta

 • esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

 • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 • päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus

 • päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavien korvausten ja palkkioiden määrästä

 • päätetään hallituksen jäsenten määrästä

 • valitaan sääntöjen 17. §:n mukaisesti erovuorossa olevien tilalle piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet tasapuolisesti eri ryhmistä ottaen huomioon eri kuoromuotojen ja jäsenyhdistysten alueellinen edustavuus sekä mahdolliset varajäsenet.

 • valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

 • käsitellään muut piirihallituksen esitykset sekä asiat, jotka piirin jäsen on kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta esittänyt käsiteltäväksi.

Ylimääräinen piirikokous pidetään piirihallituksen kutsusta silloin, kun piirihallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun ? jäsenistä pyytää sitä piirihallitukselta kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

§ 14

Piirikokoukseen piirin varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään yhden edustajan kutakin alkavaa kymmentä henkilöjäsentä kohti. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Edustaja voi kuitenkin valtakirjalla käyttää koko yhdistyksensä äänimäärää. Piirin oppilaitosjäsenen on oikeutettu lähettämään kokoukseen yhden äänivaltaisen jäsenen.

§ 15

Piirikokous kutsutaan koolle sähköpostitse ja ilmoittamalla siitä internet-sivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ilmoituksen yhteydessä lähetetään kokouksen asialista. Piirin kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai piirin kokouksen niin päättäessä myös postitse tai liikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

§ 16

Piirihallitus johtaa piirin toimintaa lain, näiden sääntöjen ja piirikokousten päätösten mukaisesti. Tässä tarkoituksessa piirihallitus

 • kutsuu koolle piirikokouksen ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat

 • laatii piirin toiminta- ja tilikertomuksen edelliseltä vuodelta sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle

 • hoitaa piirin omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa

 • toimittaa Sulasolin toimistolle näiden sääntöjen 11. §:n mukaiset tiedot

 • asettaa avukseen tarvittaessa työryhmiä ja vahvistaa niiden toimintaohjeet

 • valitsee piirin edustajat eri yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin

 • tekee piirikokoukselle esityksen piirin laulu- ja soittojuhlien toimeenpanosta ja niiden ohjelmasta

 • antaa ja välittää lausuntoja piiriä ja sen jäseniä koskevissa asioissa Sulasolille ja alueellisille viranomaisille

 • tekee piirikokoukselle esityksen kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta

 • kutsuu piirin kunniajäsenet

 • tekee esityksen Sulasolin liittohallitukselle piirin henkilö- tai yhteisöjäsenien palkitsemisesta tai Sulasolin merkkiohjesäännön mukaisista huomionosoituksista

 • myöntää piirin merkkiohjesääntöjen mukaiset tunnustukset

 • on yhteistoiminnassa liittojen, muiden piirien sekä alueellaan olevien muiden musiikkijärjestöjen kanssa

 • valitsee edustajan Sulasolin liittokokoukseen

 • hoitaa muut piirin toiminnan vaatimat piirihallitukselle kuuluvat tehtävät.

 

§ 17

Piirihallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4–6 muuta varsinaista jäsentä, valitaan piirin vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ovat vuosittain erovuorossa. Yhdistyksen kokouksessa voidaan valita 0–6 varajäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

Piirihallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan. Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenten tietoon vähintään viikkoa ennen kokousta. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.

 

NIMEN KIRJOITTAMINEN

§ 18

Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja aina kaksi yhdessä.

 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUS

§ 19

Piirin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös jätetään toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastaja toimittaa tilinpäätösasiakirjat ja lausunnon kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

§ 20

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa piirikokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään ¾ annetuista äänistä.


PIIRIN PURKAMINEN

§ 21

Jos piiri ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten koolle kutsutussa piirikokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on saatava vähintään ? annetuista äänistä. Päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä uudessa piirikokouksessa ja vähintään samalla ääntenenemmistöllä.

Jos piiri purkautuu, on sen varat käytettävä musiikkiharrastuksen edistämiseksi piirin alueella viimeisen piirikokouksen päättämällä tavalla. Piirin tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samaan tarkoitukseen.

 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

§ 22

Piirikokouksissa, piirihallituksen kokouksissa ja piirihallituksen asettamien työryhmien kokouksissa päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku kokouksen osanottaja sitä vaatii.

 

§ 23

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.